El concepte del projecte es crear un aparcabicicletes amb una estètica discreta i amb el mínim número de components, facilitant així, el procés de lligar la bicicleta a l’usuari.

The Brefing project will create a parking biciccletes with discreet aesthetics and with the minimum number of components, thus facilitating the process of tying the bicycle user.La forma escollida ens permet la organització de les bicicletes, el seu correcte posicionament amb una fixació de roda davanter i quadre molt segura i practica a tot tipus de bicicleta, amb la possibilitat de lligar la roda de darrera. El espai entre bici i bici es el adecuat per una correcta efectuació del encadenatge i desencadenatge del usuari. Evitan un desl problemes que es torben els usuaris d’aquets tipus de aparcament.La seva silueta esta consituïda per una linea continua i amb una succeció de crobes.

The form chosen allows the organization of the bike, its correct positioning with a fixed front wheel and frame and very safe practice in all types of bicycle, with the possibility of tying behind the wheel. The space between bike lanes and is suitable for the proper effectuation of encadenatge and desencadenatge of users, solving one of the problems that users have about bike parking.Its silhouette is made to read a line and a curve.